Subsidie, vaststelling (verantwoording)

 • Wat is het?

  Heeft u een subsidie ontvangen? Dan moet u die in bepaalde gevallen ook formeel laten vaststellen oftewel verantwoorden. Hieronder leest u wanneer dat het geval is en wat u moet doen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente verleent een structurele of incidentele subsidie. Structurele subsidie moet worden vastgesteld (verantwoord) in het daarop volgende kalenderjaar. Hiervoor moet u een aanvraag tot vaststelling indienen.

  Voor een incidentele subsidie van €1.500,00 of meer, moet u ook een aanvraag tot vaststelling (verantwoording) indienen. Dat hoeft u niet te doen voor incidentele subsidies lager dan €1.500,00 omdat deze direct bij verlening worden vastgesteld.

  Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

  De gemeente kan ook een steekproef uitvoeren bij ambtshalve vastgestelde subsidies.

  Ambtshalve vaststelling vindt plaats binnen acht weken na afloop van de activiteiten of het tijdvak.

  Voorschotten

  De gemeente kan een voorschot verstrekken voor een ingediende aanvraag. Is dit het geval, dan worden in het besluit de hoogte van het subsidiebedrag en de termijnen bepaald en vindt bij de vaststelling verrekening plaats met het reeds betaalde voorschot.

  Beslistermijn

  Het college beslist binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van een structurele subsidie. Soms is er een langere termijn voor nodig, dan motiveert het college dat.

  Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemd tijdstip is ontvangen, gaat het college 6 weken na een eenmalige rappel over tot ambtshalve vaststelling.

 • Wat moet ik doen?

  Voor structurele en incidentele subsidies gelden verschillende regels.

  Structurele subsidie

  U moet een aanvraag tot vaststelling (verantwoording) van structurele subsidie voor 1 mei van het daarop volgende kalenderjaar indienen.

  Aanvraag vaststelling subsidie

  Incidentele subsidie

  Een aanvraag tot vaststelling van een incidentele subsidie van € 1.500,- of meer moet u binnen 12 weken na afloop van de activiteiten indienen. Voor het laten vaststellen van incidentele subsidies in het kader van de nadere regel (subsidie) sport en cultuur geldt een termijn van 8 weken.

  Aanvraag vaststelling subsidie

  Bij nadere regels kunnen door het college andere termijnen worden gesteld.

  Wat moet ik indienen?

  • Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.
  • Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag).
  • Bij structurele subsidies: jaarrekening met bijbehorende balans.
  • Een accountantsverklaring bij een subsidie gelijk aan of meer dan € 50.000,- op jaarbasis.

  De gemeente kan ook meer, minder of andere gegevens van u vragen.