Subsidie Cultuur

 • Wat is het?

  Het betreft initiatieven die leiden tot het verbeteren van het culturele aanbod in Valkenswaard.

 • Hoe werkt het?

  Een eerste of gewijzigde aanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 maart van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

  Voorbeeld: een verzoek voor een structurele subsidie met ingang van 2020 moet u voor 1 maart 2019 indienen.

  Een vervolgaanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

  Voorbeeld: de vervolgaanvraag voor het subsidiejaar 2019  moet u voor 1 mei 2019 indienen.

 • Wat moet ik doen?

  Het formulier voor het aanvragen van een structurele subsidie invullen, duidelijk de doelstellingen van het subsidieverzoek aangeven en sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Team Sociaal en Economisch Beleid t.a.v. subsidies Postbus 10.000  5550 GA Valkenswaard of mailen naar subsidies@valkenswaard.nl met als bijlagen:

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u een subsidie aanvraagt, met de doelen en de resultaten die u nastreeft en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  • in het bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar inwoners en op door de gemeente vastgestelde doelen en beleidsterreinen;
  • een begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Het dekkingsplan bevat een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
  • uit de begroting komt duidelijk naar voren dat u 50% van de totaal benodigde middelen uit andere bronnen genereert dan de gemeentelijke subsidie. Mocht u hiertoe niet in staat zijn dan moet u dit toelichten;
  • indien van toepassing de stand van de egalisatiereserve ten tijde van de aanvraag, bestemmingsreserve(s) en/of de stand van het vrij besteedbare eigen vermogen op het moment van de aanvraag.

  Bij een eerste aanvraag ook toevoegen:

  • een kopie van de statuten;
  • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
  • een overzicht van de inhoudelijke en financiĆ«le situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar;
  • andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

  Aanvragen van een structurele subsidie