Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het?

  Soms heeft de gemeente grond beschikbaar. Het kan dan gaan om bouwkavels, landbouwgrond, groenstroken of andere grond.

  Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. U kunt een bouwkavel kopen om een eigen woning te bouwen. Ook kan de gemeente kavels (grond) verhuren of uitgeven in erfpacht.

  Hebt u een agrarische bedrijf, dan kunt u van de gemeente gemeentelijke grond met een agrarische bestemming pachten, huren of kopen.

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

  Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat u pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

 • Hoe werkt het?

  Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

  Publiekrechtelijk

  Publiekrechtelijk ligt vast dat er op een perceel gebouwd mag worden als het bestemmingsplan dit toestaat.

  Privaatrechtelijk

  Om privaatrechtelijk op de kavel te kunnen bouwen, moet u of het volle eigendom hebben of een opstal- of erfpachtrecht op het perceel gevestigd hebben. Elke grondeigenaar, dus ook de gemeente, kan zijn grond in erfpacht uitgeven. Erfpacht is een zakelijk recht om grond die eigendom is van een ander te mogen gebruiken. Het recht blijft gevestigd ook al verkoopt de eigenaar zijn grond. Het recht is omschreven in een notariële akte en is ingeschreven bij het kadaster. Het gebruiksrecht kan zover gaan dat u op basis hiervan een woning mag bouwen op het betreffende perceel.

  Om speculatie tegen te gaan, worden door de gemeente aanvullende criteria gesteld bij de aankoop. Te denken valt aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur.

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

  Bouwen op grond

  U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

  ALs u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

 • Wat heb ik nodig?

  Dit hangt af van de wijze van verkoop. Indien u het plan heeft om een kavel te kopen, is het verstandig om bij de gemeente te informeren naar de bestemming en, als de gemeente de verkoper is, naar de wijze van verkoop (wachtlijst of loting). Bij het kadaster in uw regio kunt u informeren naar eventuele belemmeringen.

 • Wat moet ik doen?

  Door aankoop kunt u een bouwkavel verkrijgen. De verkoper bepaalt op welke wijze de kavel wordt verkocht. Is de verkoper de gemeente dan kan de gemeente ervoor kiezen de kavels te verkopen door bijvoorbeeld inschrijving op een wachtlijst of door u de mogelijkheid te geven op een kavel in te schrijven. In het laatste geval wordt de kavel verkocht na loting bij de notaris.

  Bij erfpacht betaalt u een bedrag -de canon- voor het gebruik van de grond. De hoogte en de wijze van betaling van de canon hangt af van de erfpachtovereenkomst.

  Bibob

  Onderdeel het aangaan van vastgoedtransacties met de gemeente Valkenswaard is een toets op grond van de Wet Bevordering Integritsbeoordelingen door het Opbenaar Bestuur (Wet Bibob). In de beleidsregel Bibob 2019 geeft de gemeente Valkenswaard aan in welke specifieke gevallen Bibob wordt toegepast. Meer weten over de Wet Bibob? Surf dan naar www.justis.nl, klik op producten en vervolgens op Bibob.

  Cluster Ruimtelijk Beleid beschikt over het Bibob-vragenformulier dat u in dient te vullen. Een ingevuld Bibob-vragenformulier dient u persoonlijk op het gemeentehuis in te leveren. Hiervoor maakt u een afspraak met cluster Vastgoed van het team Ruimtelijk Beleid.

  U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

  Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.