Bijstand en uitkering

 • Wat is het?

  Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor algemene bijstand in het kader van de Participatiewet (Pw). Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. U wordt ook geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.

  Online bijstandsuitkering aanvragen

 • Hoe werkt het?

  De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk en Inkomen. U kunt uw gemeente benaderen voor de specifieke voorwaarden en informatie over het aanvragen van bijstand.

  Wanneer hebt u recht op bijstand?

  Een bijstandsuitkering is een laatste financieel vangnet voor mensen die dat écht nodig hebben. Om daarvoor in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent Nederlander of mag hier volgens de wet verblijven;
  • U woont of verblijft in Nederland;
  • U heeft geen of een laag inkomen (minder dan bijstand);
  • U heeft weinig vermogen: spaargeld, erfenissen, geldprijzen en waardevolle bezittingen (auto, boot, caravan, huis); en
  • U bent minimaal 18 jaar oud.

  Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

  Wanneer hebt u geen recht op bijstand?

  U hebt geen recht op bijstand als:

  • U rechtens uw vrijheid is ontnomen (bijv. u zit in de gevangenis of in voorlopige hechtenis);
  • U zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel;
  • U uw militaire of vervangende dienstplicht vervult;
  • U zonder inkomen zit omdat u meedoet aan een staking;
  • U langer dan de toegestane 4 weken per jaar op vakantie naar het buitenland gaat;
  • U jonger bent dan 18 jaar;
  • U 18, 19 of 20 jaar bent en in een inrichting verblijft;
  • U of uw partner met onbetaald verlof is;
  • U onderwijs of een opleiding volgt en daarvoor een beroep kan doen op studiefinanciering of een andere tegemoetkoming;
  • U jonger bent dan 27 jaar en 'uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs' kan volgen waarvoor recht bestaat op studiefinanciering;
  • U jonger bent dan 27 jaar, 'uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs' kan volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering en u dit onderwijs niet volgt;
  • U een uitreiziger bent.

  Uw inkomen en vermogen

  Voor uw recht op een bijstandsuitkering is het ook van belang hoeveel inkomen en vermogen u heeft. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm.

  Hebt u helemaal geen inkomen? Dan kunt u recht hebben op een volledige bijstandsuitkering.

  Hebt u wel inkomen, maar lager dan de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u recht hebben op aanvullende bijstand tot de voor u geldende bijstandsnorm.

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Hoeveel vermogen is toegestaan om recht te hebben op een uitkering, is afhankelijk van uw leefsituatie. Voor 2018 geldt het volgende:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.020 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.040 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.800 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

  Woont u met meer volwassenen in één huis?

  Dan wordt uw uitkering daarop aangepast, u kunt namelijk de kosten delen met elkaar. Uw uitkering wordt dus lager. Het kan dus zijn als u parttime inkomsten ontvangt dat u hiermee toch boven de voor u geldende bijstandsnorm uitkomt, en dus geen recht heeft op een uitkering. Hebt u wel inkomen, maar lager dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u recht hebben op aanvullende bijstand tot de voor u geldende bijstandsnorm. Kijkt u voor meer informatie bij Kostendelersnorm.

  Re-integratie naar werk

  U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente heeft doorgaans een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een bijstandsuitkering online aan via de button 'Online bijstandsuitkering aanvragen' hierboven. Werkt deze button niet, dan gaat u naar de website werk.nl.

  U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

  • Als u ouder bent dan 27 jaar krijgt u binnen 10 werkdagen een brief met instructies van Werk en Inkomen.
  • Als u jonger bent dan 27 jaar kunt u pas na 4 weken (wettelijke zoektermijn) een aanvraag indienen. U moet wel binnen twee werkdagen een e-mail te sturen naar werkeninkomen@a2samenwerking.nl met uw NAW (Naam, Adres, Woonplaats)-gegevens, uw geboortedatum en uw BSN-nummer. U ontvangt dan snel een brief met instructies van Werk en Inkomen. Als u tussen de 18 en 27 jaar bent gelden er namelijk extra voorwaarden.

  Uw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

  Let op!

  Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet en kan of moet de betaalde uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

 • Kosten

  Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Geen voorschot

  Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.