Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Kunst en cultuur

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden
  • Een omgevingsvergunning voor monumenten geeft u toestemming voor het onderhouden, restaureren, veranderen of slopen van een rijks- of gemeentelijk monument.

   Wat is een monument?
   Monumenten zijn vervaardigde zaken die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kunnen tot monument verklaard worden. Het gaat vooral om bouwwerken (bijv. een woonhuis, fabrieksgebouw of boerderij), objecten (bijv. een brug of fontein) of terreinen (bijv. een park of een boerenerf). Er zijn twee soorten monumenten: de rijksmonumenten die worden beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en de monumenten die op grond van provinciale en gemeentelijke verordeningen worden beschermd.

   Hoe weet u of er sprake is van een beschermd monument?
   Bij het omgevingsloket van de gemeente kunt u navragen of een bouwwerk, object of terrein de status heeft van rijks- of gemeentelijk monument. Ook kunt u hier nagaan of een bouwwerk behoort tot een beschermd stadsgezicht. De omgang met monumenten is geregeld in de Erfgoedverordening.

   Archeologische monumenten
   Als het om een vergunning voor een archeologisch monument gaat, kan het zijn dat u met de volgende regels te maken krijgt:

   • de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
   • de verplichting tot het doen van opgravingen; of
   • de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

   Subsidie
   Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Het voordeel hiervan is dat u subsidie en/of belastingaftrek kunt krijgen voor het onderhoud.

   Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt.

   Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

  • Vaak hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk, provincie of gemeente.

   Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan een archeologisch rijksmonument? Dan hebt u een archeologische monumentenvergunning nodig.

   Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan rijksmonumenten (gebouwd) en gemeentelijke of provinciale monumenten (gebouwd en archeologisch)? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

   • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument
   • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

   Geen vergunning nodig

   U hebt géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is.

   U hebt ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen. Dit geldt voor rijksmonumenten en provinciale of gemeentelijke monumenten.

   • aanvraagformulier
   • situatietekeningen (schaal 1:1000)
   • een plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100)
   • alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100)
   • werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie
   • detailbeschrijving van het monument waaraan de werkzaamheden uitgevoerd worden
  • Vooroverleg

   Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

   Aanvragen vergunning

   Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

   Aanvragen omgevingsvergunning gemeentelijk of provinciaal monument

   • Vul het aanvraagformulier volledig in.
   • Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.
   • U krijgt een ontvangstbevestiging.
   • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

   Aanvragen omgevingsvergunning rijksmonument

   • Vul het aanvraagformulier volledig in.
   • Stuur het formulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.
   • U krijgt een ontvangstbevestiging.
   • De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven.
   • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
   • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

   Aanvragen archeologische monumentenvergunning

   • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
   • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven.
   • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
   • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
   • Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u - als u een zienswijze hebt ingediend - beroep indienen bij de rechtbank.
  • Voor dit product zijn leges verschuldigd afhankelijk van de bouwkosten. Raadpleeg de legesverordening.

 • Monument
  • Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U heeft voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

   Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand. Het kan u helpen een goed plan te maken. Kijk voor meer informatie op de website van de monumentenkennisbank of de monumentenwacht.

  • Hoe weet u of er sprake is van een beschermd monument?
   In de rubriek wonen en bouwen, monument kunt u kijken of er sprake is van een rijks-, of gemeentelijk monument of een cultuurwaardevol object.

   Alle informatie over monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten staat in deze rubriek.

   Archeologische monumenten

   Als het om een vergunning voor een archeologisch monument gaat, kan het zijn dat u met een van de volgende verplichtingen te maken krijgt:

   • treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden
   • doen van opgravingen
   • begeleiding van de activiteit die tot bodemverstoring leidt door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg
  • Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via:

   Omgevingsloket Online

   Wilt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als rijks- of gemeentelijk monument, maak dan een afspraak.

   Afspraak maken

  • Voor een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan of bij een monument zijn legeskosten verschuldigd. Raadpleeg hier de legesverordening,