Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Historische belangstelling voor kunst en cultuur

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Incidentele subsidie evenementen, sport en cultuur
  • Het betreft initiatieven op het gebied van evenementen, sport en cultuur die een bijdrage leveren aan:

   • een veelzijdig, onderscheidend en kwalitatief sterk evenementenaanbod en het op de kaart zetten van Valkenswaard als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te leven en te recreëren;
   • het sport- en beweegbeleid waarbij specifieke aandacht is voor een activiteitenaanbod voor de doelgroepen senioren, jeugd en mindervaliden;
   • een gevarieerd en kwalitatief sterk cultuuraanbod dan wel een meerwaarde of stimulans bieden aan cultuureducatie.

   Let op

   Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 10 december 2019 besloten om het mandaat voor besluitvorming over incidentele evenementensubsidie voor on-brand/brand-ondersteunende evenementen te verlenen aan Valkenswaard Marketing, inclusief de jaarlijkse middelen, voor de periode van in ieder geval een jaar.

   Voor meer informatie over on-brand en brand-ondersteunende evenementen of wanneer u voor een evenement in 2020 in aanmerking wil komen voor financiële ondersteuning, kunt u contact opnemen met Valkenswaard Marketing via evenementen@valkenswaardmarketing.nl.

   Voor incidentele subsidies op het gebied van sport en cultuur is de procedure ongewijzigd en geldt ook in 2020 de Nadere regel Evenementen, Sport en Cultuur. Deze ‘Nadere regel’ vindt u onder ‘Hoe werkt het?’

  • Voor deze subsidieaanvraag geldt een afwijkende termijn. U moet deze aanvraag tien weken voor aanvang van de activiteit indienen.

   De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de Subsidie Adviescommissie kamer Evenementen, Sport en Cultuur.

   Voor deze subsidie geldt de Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur.

   Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur

  • Het formulier voor het aanvragen van een incidentele subsidie Evenementen, Sport en Cultuur invullen en sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Team Sociaal en Economisch Beleid t.a.v. subsidies Postbus 10.000  5550 GA Valkenswaard of mailen naar subsidies@valkenswaard.nl, voorzien van:

   • een omschrijving van de activiteiten;
   • een begroting en dekkingsplan;
   • nagestreefde doelstellingen en resultaten;
   • andere belangrijke gegevens.

   Aanvragen van een incidentele subsidie

 • Subsidie bevorderen sociale cohesie
  • Het betreft initiatieven die leiden tot het verbeteren van contact, begrip en binding tussen bewoners.

  • Een eerste of gewijzigde aanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 maart van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

   Voorbeeld: een verzoek voor een structurele subsidie met ingang van 2020 moet u voor 1 maart 2019 indienen.

   Een vervolgaanvraag dient u in tussen 1 januari en 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

   Voorbeeld: de vervolgaanvraag voor het subsidiejaar 2020 moet u voor 1 mei 2019 indienen.

   Voor deze subsidie geldt de Nadere regel subsidiecluster Welzijn & Zorg, onderdeel sociale cohesie.

   Nadere regel subsidiecluster Welzijn & Zorg, onderdeel Sociale Cohesie

   De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de Subsidie Adviescommissie kamer bevorderen sociale cohesie.

  • Het formulier voor het aanvragen van een structurele subsidie invullen en sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Team Sociaal en Economisch Beleid t.a.v. subsidies Postbus 10.000  5550 GA Valkenswaard of mailen naar subsidies@valkenswaard.nl, voorzien van:

   • begroting;
   • een omschrijving van de activiteiten;
   • een opgave van de samenstelling van het bestuur;
   • een overzicht van de inhoudelijke en financiële situatie op het moment van de aanvraag oftewel het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar;
   • andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

   Aanvragen van een structurele subsidie

 • Subsidie sportactiviteiten
  • Deze subsidie is in de plaats gekomen van de subsidie kader- en deskundigheidsvorming en de jeugdsportsubsidie.

   De subsidie is bedoeld voor het organiseren van activiteiten die het sporten en bewegen stimuleren onder jeugd, senioren en gehandicapten

  • De subsidieaanvraag moet u voor 1 mei indienen.

   Voor deze subsidie geldt de Nadere regel subsidie sportactiviteiten.

   Nadere regel subsidie sportactiviteiten

  • Het Aanvraagformulier subsidie sportactiviteiten invullen, met als bijlagen:

   • een beschrijving van de activiteiten die gericht zijn op georganiseerd sporten, waarbij aandacht besteed wordt aan kennismakingsactiviteiten met sport voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking;
   • een begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
   • uit de begroting komt duidelijk naar voren dat u 50% van de totaal benodigde middelen uit andere bronnen genereert dan de gemeentelijke subsidie. Mocht u hiertoe niet in staat zijn dient u dit toe te lichten;
   • indien van toepassing de stand van de egalisatiereserve ten tijde van de aanvraag, bestemmingsreserve(s) en/of de stand van het vrij besteedbare eigen vermogen op het moment van de aanvraag.
   • andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag. 

   Aanvragen subsidie sportactiviteiten (DigiD)