Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 maart 2023 ingestemd met het concept gemeentelijk beleid huisvesting arbeidsmigranten. Tevens is besloten om deze beleidsnota van 22 maart tot en met 18 april 2023 vrij te geven voor inspraak.

In 2021 heeft het conceptbeleid al ter inzage gelegen. Daarna is het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft het voorstel om het beleid vast te stellen in juni 2021 van de agenda gehaald.
In het conceptbeleid dat nu voor inspraak ter inzage komt, zijn opmerkingen van de gemeenteraad verwerkt. De terinzagelegging is een belangrijke stap op weg naar de vaststelling van het beleid door de gemeenteraad.

Behoefte aan beleid voor huisvesting arbeidsmigranten

Het conceptbeleid wordt de eerste gemeentelijke beleidsnota over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het beleid is erop gericht om de huisvesting van arbeidsmigranten in Valkenswaard goed te faciliteren en te reguleren. Dit is nodig om arbeidsmigranten op een legale en veilige wijze in Valkenswaard te kunnen laten wonen. Ook zal het beleid fungeren als duidelijk toetsingskader voor plannen voor de huisvesting van deze groep werknemers.

Stukken inzien en indienen zienswijze

Het conceptbeleid kunt u onderaan deze pagina downloaden en inzien. Ingezetenen van de gemeente en andere belanghebbenden kunnen van 22 maart tot en met 18 april mondeling, schriftelijk of digitaal een inspraakreactie indienen. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer Rob de Haas van team Ruimtelijk Beleid. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 040-2083794.

Digitale reacties kunt u indienen via www.valkenswaard.nl/zienswijze