Bij de pensionering van de directeur van het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) eind 2021, heeft de gemeente Valkenswaard een interim-directeur aangesteld en opdracht gegeven een visie te ontwikkelen op een toekomstbestendige positionering van het CMD (dit is ook opgenomen in de nota cultuurbeleid 2020-2023).

Deze visie is beschreven in het rapport ‘Positionering CMD in herijkte visie cultuureducatie Valkenswaard’. Hierin staan aanbevelingen om het CMD door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Het rapport is akkoord bevonden in de collegevergadering van afgelopen dinsdag en wordt doorgeleid naar de gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 april. 

Aanbevelingen overgenomen

Alle belangrijke aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen in het huidige voorstel waar de gemeenteraad op 13 april a.s. over gaat beslissen. Deze aanbevelingen worden ook onderschreven door de Cultuurraad. Op hoofdlijnen gaat het om het volgende: 

  • verbreding van het aanbod van het CMD naar een volwaardig Centrum voor de Kunsten; 
  • centrale regie voor kunst- en cultuureducatie door het CMD, voor zowel het regulier onderwijs als het brede culturele veld; 
  • functionele samenwerking met Theater De Hofnar, voor synergie en schaalvoordeel 
  • en om een eerste verkenning naar mogelijke verzelfstandiging van het CMD uit de gemeentelijke organisatie, voor een sectorspecifieke bedrijfsvoering met meer ruimte voor cultureel ondernemerschap. 

Van CMD naar volwaardig Centrum voor de Kunsten

Het CMD wordt verbreed door naast de disciplines muziek en dans, ook beeldende kunst en theater te gaan aanbieden. Het gaat zowel om kunsteducatie (cursussen in de vrije tijd bij het CMD of op locatie), als om cultuureducatieaanbod voor het gehele regulier onderwijs. Daarnaast krijgt het CMD in dit kader de centrale regiefunctie voor de samenwerking met het onderwijs en het brede culturele veld in Valkenswaard. Het CMD kan zich op deze manier doorontwikkelen naar een volwaardig Centrum voor de Kunsten en er wordt zo uitvoering gegeven aan beleid van de gemeente om cultuur te borgen én op een hoger plan te brengen. Hiermee worden de inwoners van Valkenswaard nog beter bediend. 
Het CMD gaat deze ambities realiseren door intensieve samenwerking met het culturele veld in Valkenswaard. Mirjam van Tiel, interim-directeur CMD: “Vanuit een diepgewortelde, stevige basis kan het CMD zich nu gaan doorontwikkelen naar een volwaardig Centrum voor de Kunsten, met een totaalaanbod voor alle inwoners, dat gun ik Valkenswaard van harte.”

Krachten bundelen in het culturele veld

Het CMD en Theater De Hofnar zijn gehuisvest in hetzelfde mooie gebouw en vervullen beiden een spilfunctie voor het culturele leven van Valkenswaard. Het ligt dus voor de hand om de krachten te gaan bundelen. In de nieuwe situatie gaan de twee organisaties intensief samenwerken en worden ze functioneel aangestuurd door één directeur, zo is het plan. Als de gemeenteraad hierover op 13 april positief heeft besloten zal er een pilot van start gaan. De huidige interim-directeur Mirjam van Tiel zal op termijn het stokje overdragen aan het theater. Daarnaast gaat het CMD vanuit een paraplufunctie samenwerken met collega instellingen en lokale initiatieven, zoals het Steendruk museum en de vereniging Hét Atelier Valkenswaard. Door de functionele samenwerking met Theater De Hofnar ontstaat er een toekomstbestendige positionering voor zowel het CMD als het theater en vanuit de centrale regiefunctie een goed afgestemd en volwaardig aanbod voor alle inwoners van de gemeente Valkenswaard. Mieke Theus, wethouder cultuur: “Door de samenwerking tussen het CMD en Theater De Hofnar, wordt zowel theater als kunst- en cultuureducatie versterkt én verbreden we het cultuuraanbod voor alle inwoners. Zo kunnen we een mooi aanbod verzorgen voor kinderen, jongeren, voor iedereen. Zo bereiken we naar de toekomst toe alle inwoners van Valkenswaard, dat stemt mij zeer positief.”

De eerste stappen zijn al gezet

In een van de ateliers van de Hofnar, waar destijds De Draaikolk was gehuisvest, geeft het CMD sinds kort al keramiekles, met vijf volle jaarcursussen is dat een succesvolle eerste stap in de verbreding van het aanbod. Daarnaast start er een pilot teken- en schilderles, in nauwe samenwerking met Hét Atelier Valkenswaard. Samen met Theater De Hofnar is het CMD nu druk bezig met de bestuurlijke en operationele voorbereiding van de pilot.