Wat is het?

De gemeente Valkenswaard heeft een Bodembeheernota met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

Hoe werkt het?

De nota beschrijft de voorwaarden en procedures voor het (her)gebruik van (licht verontreinigde) grond als bodem, waarbij de gemeente het bevoegd gezag is. De kaart geeft de globale achtergrondwaarde van de kwaliteit van de bodem per gebied weer.

In de bodembeheernota met bijbehorende kaartbijlagen is aangegeven welke vrijkomende grond in welke gebieden kan worden hergebruikt. De gemeente heeft specifiek beleid per gebied opgesteld waardoor de hergebruiksmogelijkheden beter zijn toegespitst op de lokale situatie. Op deze manier is het eenvoudiger om grond die binnen (bouw)projecten vrijkomt binnen de gemeente nuttig te hergebruiken. Dit beleid is opgesteld binnen de mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit.