Vergadering Raadsvergadering 30-09-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 vaststellen van de besluitenlijst

4 Vaststellen van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 en de verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2010

5 Vaststellen van de Maatregelenverordeningen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010

6 Vaststellen van de verordening Toeslagen en Verlagingen WWB en WIJ 2010

7 Instemmen met het voorstel kennis te nemen van de beleidsnotitie "implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard" en de structurele middelen verbetering kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk, conform genoemde notitie, in 2010 in te zetten

8 Vaststellen van de Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2010

9 Benoemen van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie en plaatsvervangend voorzitters van de raad

10 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken

11 Vaststellen van het bestemmingsplan "Klinkerstraat"

12 Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de Lage Heideweg