Vergadering Raadsvergadering 09-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 21 april 2016

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake beleidsplan 2016-2020 en ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Bijgevoegde documenten

32 Voorstel inzake bestemmingsplan Kluizerdijk 92

Plannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl

33 Voorstel inzake bestemmingsplan Zeelberg 47

34 Voorstel inzake meerjarenfinanciering Brainport

35 Voorstel inzake toepassing zonnepanelen op de gemeentewerf

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake begroting 2017 Cure

42 Voorstel inzake ontwerp-programmabegroting 2017-2020 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten

43 Voorstel inzake concept programmabegroting 2017, tweede begrotingswijziging 2016 en kennisname van de jaarrekening 2015 GGD Brabant Zuidoost

44 Voorstel inzake jaarrekening 2015 Ergon

45 Voorstel inzake aanleg herinneringsbos

46 Motie vreemd aan de orde van de dag over afvalcontainers

47 Motie vreemd aan de orde van de dag over parkeren

48 Motie vreemd aan de orde van de dag over vluchtelingen

49 Motie vreemd aan de orde van de dag over gemeenschappelijke regelingen