Vergadering Raadsvergadering 23-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

DOOR TECHNISCHE PROBLEMEN ZIJN ER GEEN GELUIDSOPNAMEN BESCHIKBAAR !!!!!

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 26 maart 2015

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken / antwoord op vragen ex art. 41 Reglement van Orde

Bijgevoegde documenten

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake begrotingswijzigingen constructiefout dak OBS de Belhamel en programma huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2015

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake verordening CMD

42 Voorstel inzake verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Valkenswaard 2015

43 Voorstel inzake bestemmingsplan Zeelberg 21

44 Voorstel inzake definitieve startnotitie Subsidiebeleid

45 Voorstel inzake kadernota Eurocircuit en Leisure en Pleasure

46 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie VL over papieropbrengsten

47 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie H&G over ouderbijdrage jeugdzorg GGZ