Vergadering Raadsvergadering 26-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 29 januari 2015

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake eindverslag IDOP en aanvullende maatregelen MFA Teutenzaal

32 Voorstel inzake vaststellen verordening elektronische kennisgeving

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake eindresultaat fase 3 businesscase sport

Bijgevoegde documenten

42 Voorstel inzake startnotitie subsidiebeleid

43 Voorstel inzake toekomstvisie brandweerzorg

44 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie H&G over gedragscode externen