Vergadering Raadsvergadering 29-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

0

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 18 december 2014

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen nav ingekomen stukken - antwoorden op vragen ex artikel 41 RvO

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake verordening ondergrondse infrastructuur Valkenswaard 2015

32 Voorstel inzake regionaal risicoprofiel 2015, veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

33 Voorstel inzake verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014

Bijgevoegde documenten

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid naar aanleiding van PIP Nieuwe Verbinding

Bijgevoegde documenten

42 Voorstel inzake bestemmingsplan Carolusdreef 140-146

43 Voorstel inzake bestemmingsplan Maastrichterweg 255

44 Voorstel inzake Nota heroverweging Minimabeleid 2015

45 Voorstel inzake koersdocument en implementatieplan A2 “Nog Krachtiger en dichterbij”

46 Consequenties raadsbesluit 18 december 2014 inzake de subsidies

47 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie H&G over Gemeenschappelijke Regeling A2