Vergadering Raadsvergadering 30-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

0

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Afscheid van de heer M. van der Steen en onderzoek van de geloofsbrieven en installatie van de heer H.J.A. Jonkers

14 Vaststellen van de besluitenlijst van 2 oktober 2014

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake vaststellen Beheersbeleidsplan Openbare Verlichting 2013-2022

32 Voorstel inzake actualisatie bouwgrondexploitaties

Bijgevoegde documenten

33 Voorstel inzake begroting 2015 Cure

34 Voorstel inzake controleprotocol en toetsingskader 2014

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake Klachtenregeling

42 Voorstel inzake bestemmingsplan Kromstraat 57

43 Voorstel inzake Mobiliteitsplan 2014-2020

Bijgevoegde documenten

44 Voorstel inzake beleidskader Jeugdhulp 2015-2019 en Verordening Jeugdhulp

Bijgevoegde documenten

45 Initiatiefvoorstel van de fractie H&G inzake strikte scheiding van controle en adviesopdrachten aan accountants