Vergadering Raadsvergadering 02-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van 26 juni, 3 juli en 4 september 2014

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake 2e herziening exploitatieplan Kerkakkerstraat

32 Voorstel inzake wijzigen gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

33 Voorstel inzake 2e Bestuursrapportage 2014

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Zeelberg 41a

42 Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Eksterlaan

43 Voorstel inzake vaststellen Beheerbeleidsplan Openbare Verlichting 2013-2022

44 Voorstel inzake speelruimtebeleid en beheerbeleid speelplekken

45 Voorstel inzake Wmo-beleidsplan en Wmo-verordening 2015

Bijgevoegde documenten

46 Voorstel inzake Leerlingenvervoer

47 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie H&G over evalueren parkeren Valkenswaard

48 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie H&G over de N69