Vergadering Raadsvergadering 03-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 Reglement van Orde

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Voorstel inzake wijziging grens bebouwde kom

32 Voorstel inzake aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid

33 Eerste Bestuursrapportage 2015

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake Centrummanagement (start en financiering)

42 Voorstel inzake actualisatie bouwgrondexploitaties

Bijgevoegde documenten

43 Voorstel inzake afvalstoffenverordening Valkenswaard 2014

44 Voorstel inzake hulp bij het huishouden in 2015

45 Voorstel inzake jaarplan en initiële begroting 2015 Ergon

46 Voorstel inzake kunstgrasveld voetbalvereniging de Valk

48 Voorstel inzake preventie- en handhavingslan alcohol 2014-2017

49 Voorstel inzake benoemen lid regioraad SRE