Vergadering Raadsvergadering 24-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

101 Opening

Bijgevoegde documenten

102 Vaststellen van de agenda

103 Vaststellen van de besluitenlijsten van 25, 26 en 27 maart 2014

2 INFORMEREND

201 Vragenhalfuurtje

202 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

401 Voorstel inzake bestemmingsplan fietspad Oude spoorbaantracé

402 Voorstel inzake Mobiliteitsplan Valkenswaard 2014

403 Voorstel inzake beeldkwaliteitsplan "Regeling schuilhutten en paardenbakken"

404 Voorstel inzake onderzoek toepassing zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

405 Voorstel inzake bodemkwaliteitsplan (kaart) en de nota bodembeheer

406 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

407 Voorstel inzake verlenging zendtijdtoewijzing lokale omroep

408 Voorstel inzake "Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen" voor het cursusjaar 2014-2015

409 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties PvdA en HG over basisschool ´t Smelleken

410 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie H&G over de oversteek ter hoogte van de Koningsvaren