Vergadering Raadsvergadering 19-12-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

0

0

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 28 november 2013

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO

3 BESLUITVORMEND - Hamerstukken

31 Motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 28 november door de fractie CDA over verdere uitvoering van de pilot "Accent op ieders Talent" in de wijk Geenhoven in 2014

32 Voorstel inzake exploitatieplan Lage Heide wonen, 1e herziening

4 BESLUITVORMEND - Bespreekstukken

41 Voorstel inzake bestemmingsplan fietspad "Oude spoorbaantracé"

42 Voorstel inzake bestemmingsplan Gertrudisdal

43 Voorstel inzake samenwerking stedelijk gebied

44 Voorstel inzake financiële kaders voor de overdracht van de woonwagenlocaties

45 Voorstel inzake actualisatie bouwgrondexploitaties

Bijgevoegde documenten

46 Voorstel inzake nulplusmaatregelen en voorbereidingskrediet N69

47 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie Valkenswaard Lokaal betreffende wijkondersteuning

48 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties H&G en Valkenswaard Lokaal betreffende proef gratis parkeren