Vergadering Raadsvergadering 26-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

101 Opening

Bijgevoegde documenten

102 Vaststellen van de agenda

103 Vaststellen van de besluitenlijsten van 20 en 27 juni en 5 september 2013

201 Vragenhalfuurtje

202 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

301 Voorstel inzake regionalisering brandweer

302 Voorstel inzake protocol vermoedens integriteitschending politieke ambtsdragers

401 Voorstel inzake bestemmingsplan “Schafterdijk”

402 Voorstel inzake bestemmingsplan “Maastrichterweg 249, Equidome Topsport”

Bijgevoegde documenten

403 Initiatiefvoorstel inzake wijziging systematiek voor de actualisatie van de bestemmingsplannen in Valkenswaard

404 Voorstel inzake woningmarktanalyse en richtlijnen Woonvisie / actualisatie grondexploitaties

Bijgevoegde documenten

405 Voorstel inzake verordening Starterslening

406 Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie “Inschakeling externen 2009-2012”

407 Voorstel inzake financiële gevolgen verkoop GGD Brabant-Zuidoost gebouw Callenburgh

408 Voorstel inzake de tweede Bestuursrapportage 2012