Vergadering Raadsvergadering 20-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 ALGEMEEN

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 29 november 2012

2 INFORMEREND

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 RvO

3 BESLUITVORMEND - hamerstukken

31 Voorstel inzake aangaan gemeenschappelijke regeling Cure

4 BESLUITVORMEND - bespreekstukken

41 Voorstel inzake liquidatieplan en opheffing gemeenschappelijke regeling Cure

42 Voorstel inzake bezuinigingsvoorstellen begroting 2013 VRBZO

43 Voorstel inzake de aangenomen motie betreffende wijziging kwijtscheldingsbeleid m.b.t. personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen

44 Voorstel inzake bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22

45 Voorstel inzake het beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022

46 Voorstel inzake projectplan Mobiliteitsplan

47 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie H&G betreffende kunstgrasvelden voetbalverenigingen De Valk en BES