Vergadering Raadsvergadering 25-10-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 27 september 2012

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen nav ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde

31 Voorstel inzake de wijziging Archiefverordening Valkenswaard

32 Voorstel inzake verordening voor de instelling en werkzaamheden van de auditcommissie

41 Voorstel inzake het verbreed GRP 2013-2017, incl. financiële paragraaf en de bijbehorende rioolheffing

42 Voorstel inzake verordening afvoer hemelwater en grondwater

43 Voorstel inzake gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant

44 Voorstel inzake Jaarplan en Initiële begroting 2013 Ergon

45 Voorstel inzake uitgangspunten transitie Begeleiding decentralisatie AWBZ

46 Voorstel inzake coöperatieve vereniging Slimmer Leven

47 Voorstel inzake Bestuursrapportage 2012

48 Voorstel inzake ontwerp begroting 2013-2016 GR "samenwerking A2-gemeenten"

49 Initiatiefvoorstel inzake fietspad spoorbedding Valkenswaard Waalre