Vergadering Raadsvergadering 02-07-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

door technische problemen zijn er geen geluidsopnamen van deze raadsvergadering beschikbaar

AGENDAPUNTEN:

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijsten van 24 en 31 mei en 7 juni 2012

21 Vragenhalfuurtje

22 Vragen/opmerkingen nav ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 RvO

31 Voorstel inzake verordening clientenparticipatie Swi

32 Voorstel tot het vaststellen van de herziene verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Valkenswaard 2012

401 Voorstel inzake het bestemmingsplan Zeelberg

402 Voorstel inzake het bestemmingsplan Venbergseweg 34

403 Voorstel inzake de opheffing inkomensgrens CVV Medisch

404 Voorstel inzake stimulering starters op de woningmarkt

405 Voorstel inzake krediet nieuwbouw brandweerkazerne

406 Voorstel inzake voorbereidingskrediet Eurocircuit

407 Voorstel inzake het beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard

408 Voorstel tot het vaststellen verbreed GRP 2013-2017

409 Voorstel inzake de Beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 2012-2020

410 Voorstel tot het vaststellen van een minimale bouwhoogte grondgebonden woningen met een kap in bestemmingsplannen

411 Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie deel A nieuwe stijl

Bijgevoegde documenten

412 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake de vloer van het dorpshuis in Borkel en Schaft

413 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het gescheiden ophalen van afval uit de openbare afvalbakken

414 Voorstel inzak hernieuwd voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Zeelberg