Vergadering Raadsvergadering 31-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:00-00:00

AGENDAPUNTEN:

11 Opening

Bijgevoegde documenten

12 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

13 Vaststellen van de besluitenlijst van 25 april 2012

21 Vragenhalfuurtje

Bijgevoegde documenten

22 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex art. 41 Reglement van orde

31 Voorstel inzake jaarrekening 2011 en jaaroverzicht 2011 van de GRWRE

32 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 vande Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

33 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2013 van het SRE

34 Voorstel tot gunning van de opdracht accountancydiensten

41 Voorstel inzake ontwerpbegroting CURE 2013

42 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2013 GGD Brabant-Zuidoost

43 Voorstel tot het vaststellen van de nota Reserves en Voorzieningen 2012-2015

44 Voorstel inzake het aanleggen van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging RKVV Dommelen

45 Voorstel tot actualisatie van het monumenten- en het subsidiebeleid

46 Voorstel inzake instemming met het Gebiedsakkoord N69

47 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties CDA en Valkenswaard Lokaal betreffende de subsidie SSOV