Vergadering Raadsvergadering 29-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 1 maart 2012

4 Voorstel inzake het vaststellen van de raadsopdracht Woonvisie

5 Voorstel inzake het herstel motivering bestemmingsplan

6 Voorstel inzake het vaststellen van de Beleidsvisie Externe Veiligheid

7 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

8 Voorstel om de Nota Accommodatiebeleid als input mee te nemen in de integrale bezuinigingsdiscussie omtrent de Nota Kaders

9 Voorstel inzake het vaststellen van het Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011-2020

10 Voorstel inzake de zienswijze op de concept Regionale Woonvisie

11 Voorstel inzake het verkeersveiliger maken van het kruispunt Kardinaal De Jongstraat-Kerkhofstraat-Nieuwe Waalreseweg

12 Voorstel inzake het vaststellen van het beleidskader economische zaken voor de periode 2012 tot en met 2015

13 Voorstel inzake wijzigingen in het evenementenbeleid voortvloeiend uit de motie d.d. 26 januari 2012 betreffende evenementen op het gebied van dance, house, terror, hardcore etc. op de locatie Markt

14 Voorstel inzake het vaststellen van de financiële beheersverordening 2012

15 Motie vreemd aan de rorde van de dag ingediend door de fractie H&G inzake herontwikkeling Brabantia-terrein