Vergadering Raadsvergadering 22-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijsten van 2 en 24 november 2011

4 Vaststellen van de Maatregelenverordening WWB, Bbz, Ioaw en Ioaz 2012 en de bestaande verordeningen Maatregelenverordeningen WWB 2010, Wet investeren in jongeren 2010 en Ioaw en Ioaz 2010 intrekken

5 Vaststellen van de Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 en de bestaande Verordeningen toeslagen en verlagingen WWB en WIJ 2010 met ingang van 1 januari 2012 in te trekken

6 Intrekken van de Regeling Bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden met ingang van 1 januari 2012

7 Vaststellen van de wijzigingen in de begroting 2012 naar aanleiding van de septembercirculaire

8 Instemmen met het voorstel de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen

9 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

10 Vaststellen van de Kadernota Werk en Inkomen 2012-2015: " Onderweg naar een nieuwe sociale zekerheid"

11 Vaststellen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2011 met bijbehorende toelichting

12 Vaststellen van het Controleprotocol 2011, met bijbehorend toetsingskader en het Controleplan 2011 voor kennisgeving aannemen

13 Instemmen met het voorstel goedkeuring te verlenen aan de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten

14 Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties en de daarmee samenhangende voorstellen

15 Vaststellen van de Toekomstvisie

16 Instemmen met een wijziging van de APV / implementatie lex silencio positivo

17 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie H&G betreffende kernafval