Vergadering Raadsvergadering 28-04-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de besluitenlijst van 31 maart 2011

4 Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de verplaatsing van de bewaakte fietsenstalling

5 Instemmen met de

6 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken

7 Vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2012 en de Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten 2012 en bijbehorende financiële voorstellen

8 Instemmen met een door de raad aan de korpschef van de politie Brabant Zuid-Oost te zenden brief met betrekking tot het meerjarenbeleidsplan 2011

9 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van de PvdA betreffende het concept-bestuursakkoord VNG-kabinet