Vergadering Raadsvergadering 24-02-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vragenhalfuurtje

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 vaststellen van de besluitenlijst van 28 januari 2010

4 Vragen/opmerkingen n.a.v. ingekomen stukken

5 Vaststellen van het Wmo Meerjarenplan 2010-2013

6 Vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1998, 2e partiële herziening

7 Instemmen met het voorstel een voorbereidingsbesluit te nemen en een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten ten behoeve van de realisatie van een tweetal rotondes aan de Europalaan

8 Instemmen met het voorstel het parkeerterrein van het sportpark Norbertusdreef te verharden

9 Informatie met betrekking tot grondtransacties in Valkenswaard-Zuid

10 Bespreken van de door het college aan de raad gerichte brief met betrekking tot de motie van 28 januari 2010 inzake de bouwgrondexploitatie Valkenswaard-Zuid