Raadsvergaderingen

Globaal ziet de opzet van de raadsvergaderingen er als volgt uit:

  • opening en vaststelling agenda;
  • vragenhalfuurtje: raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders;
  • bespreken van de op verzoek van de raadsleden geagendeerde ingekomen stukken;
  • debat per agendapunt tussen de leden (van de fracties), waarbij het college van burgemeester en wethouders ook kan reageren;
  • na het debat wordt per agendapunt direct een besluit genomen;
  • de raad kan een besluit een voorgesteld besluit aanpassen door middel aan een amendement;
  • de raad kan door middel van een motie zich uitspreken over de bijvoorbeeld de interpretatie van een besluit of over nadere wensen ten aanzien van de uitvoering ervan. Ook kan de raad per motie uitspraken doen over de onderwerpen die niet geagendeerd zijn (zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag).