2016-01-27 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden