Onderstaande personen hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken BRP Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisadministratie Personen:

Voorletter(s) en naam

Geboortedatum

Adres

Uitschrijfdatum

R.M. Esteves de Campos Monteiro04-02-1980Oranje Nassaustraat 4F, 5554 AG31-01-2023
M.A. Arkhypova05-02-1965De Haak 14, 5555 XK 07-02-2023

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;
  • een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;
  • de gronden waarop uw bezwaar berust.

Tevens kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht,  postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien u van oordeel bent dat, gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan. U kunt overigens uw verzoek ook digitaal indienen (met uw DigiD) via https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-overheidsorganisatie(externe link).

Bij de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.