Nieuwe weg

Foto: Beekdal Run

oftewel Nieuwe verbindingsweg/Grenscorridor N69/Westparallel

Eén van de grote projecten die de gemeente Valkenswaard onder handen heeft, is de aanleg van een nieuwe weg die het vele doorgaande verkeer dat nu nog dwars door het centrum rijdt om Valkenswaard heen leidt. Deze nieuwe weg wordt ook wel aangeduid als Nieuwe verbindingsweg, Grenscorridor N69 of Westparallel.

De nieuwe verbinding loopt vanaf de Luikerweg ten zuiden van Valkenswaard naar de A67, waar hij aansluit ten westen van Veldhoven. Het tracé voor de Nieuwe Verbinding Westparallel N69 is door de provincie Noord-Brabant op 31 oktober 2014 vastgesteld.

Een intensieve samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en diverse regionale partners, waaronder uiteraard de gemeente Valkenswaard, leidde na veel overleg in 2012 tot de ondertekening van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin is de voorkeursoplossing voor de problemen rond de 'oude' N69 beschreven. Eén van de elementen van deze oplossing is de aanleg van de Westparallel. In 2013 waren de partijen zover dat het tracé van de Westparallel kon worden vastgelegd. Zoals gezegd gebeurde dat in oktober jongstleden door vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69, door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Start aanbestedingsproces N69- 22 juni 2017  (persbericht provincie Noord Brabant)

Vitaal centrum

Voor de gemeente Valkenswaard is de Westparallel van groot belang. De locatie van de nieuwe verbinding leidt tot forse veranderingen in de verkeersstromen binnen onze gemeente. In het gemeentelijk Mobiliteitsplan, dat eind 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn die veranderingen in beeld gebracht. Met de Westparallel wordt het eindelijk mogelijk om het doorgaande verkeer uit het hart van Valkenswaard weg te halen, hetgeen de vitaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrum fors vergroot.

Belangen Dommelen-Zuid

Bij de keuze voor de Westparallel is door de provincie en de regio tevens bepaald dat Dommelen slechts één aansluiting op de nieuwe verbinding krijgt. Die aansluiting komt aan de zuidzijde, bij de Westerhovenseweg. Al snel was duidelijk dat dit leidt tot een toename van de hoeveelheid verkeer in het aangrenzende Dommelen-Zuid. Partijen waren het er snel over eens dat dit niet de bedoeling kon zijn. Daarom zijn aanvullende afspraken gemaakt om de hoeveelheid verkeer in Dommelen-Zuid weer tot aanvaardbare aantallen terug te brengen. De provincie heeft daarbij uitgesproken zich hiervoor verantwoordelijk te voelen. In 2014 heeft een door het college van B&W van Valkenswaard ingestelde bewonerscommissie een pakket maatregelen samengesteld die Dommelen-Zuid in verkeerskundig opzicht rustig moet houden. De gemeenteraad nam dit advies in januari 2015 integraal over. De komende periode wordt gebruikt om het pakket op onderdelen uit te werken en vervolgens tot uitvoering over te gaan. Afgesproken is dat de maatregelen op straat zijn uitgevoerd voordat de Westparallel door het verkeer in gebruik wordt genomen.

Vervolgstappen

De gemeente Valkenswaard heeft in de afgelopen jaren diverse malen wensen ingebracht die samenhangen met de aanleg van de Westparallel. Helaas zijn lang niet al die wensen ook overgenomen. Uiteindelijk moesten alle partijen zich in het eindvoorstel kunnen vinden, en dat betekent ook voor Valkenswaard een kwestie van geven en nemen. Diverse wensen van de gemeente bleven dus nog onbeantwoord. Het belang van Valkenswaard blijft echter zeer groot. Het is dus veel waard dat zoveel mogelijk van de ingebrachte wensen alsnog een vervolg krijgen. Daarom is met de provincie de afspraak gemaakt dat in de komende periode bekeken wordt welke wensen alsnog te regelen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van aanvullende maatregelen. Zodat de inwoners van Valkenswaard in de toekomst optimaal gebruik kunnen maken van de Nieuwe Verbinding!

Vastgesteld inrichtingsplan N69

U kunt hier het pdf-bestand (6Mb) van het vastgestelde inrichtingsplan N69 downloaden. 

Nieuwsberichten

Documentatie