Mobiliteitsplan 'Bereikbaarheid als kracht 2014'

Al in oktober 2014 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsplan 'Bereikbaarheid als Kracht 2014' vastgesteld. In dit plan wordt het gemeentelijk mobiliteitsbeleid voor een periode tot 2025 beschreven en er is een meerjarig projectenoverzicht terug te vinden.

Aan het mobiliteitsplan toetst de gemeente alle vraagstukken die er in Valkenswaard op het gebied van verkeer en vervoer zijn. Hierin meegenomen zijn de toekomstige ontwikkelingen, zoals de aanleg van de nieuwe weg aan de westzijde van Dommelen en het Masterplan Centrum voor het centrum van Valkenswaard. In het plan leest u over zaken als parkeren in het algemeen, de parkeermogelijkheden in het centrum van Valkenswaard, het fietsbeleid, het beleid over vracht- en bevoorradingsverkeer, het sluipverkeer door Borkel en Schaft en de visie op het Openbaar Vervoer/Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het plan gaat ook in op het hebben van een goede verkeerseducatie, voorlichting en handhaving.

Nulplusmaatregelen

In het meerjarig projectenoverzicht geeft de gemeente aan welke concrete maatregelen en vervolgstudies zij de komende tijd zal uitvoeren. Deze projecten worden in het provinciale Gebiedsakkoord ook wel 'nulplusmaatregelen' genoemd, omdat het verschillende flankerende maatregelen zijn. De 'nulplusmaatregelen' hebben betrekking op:

  • een verbetering van de bereikbaarheid van de kernen
  • weg- en kruispuntreconstructies
  • een betere verkeerscirculatie
  • een makkelijke parkeerrouting en duidelijke parkeerlocaties.

De nieuwe weg met aansluitingen

De provincie heeft de trac├ękeuze voor de nieuwe weg vastgelegd met de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. De gemeente heeft met een verkeersmodel de effecten van de trac├ękeuze doorgerekend en bekeken hoe het best kan worden aangesloten op het gemeentelijk wegennet. De effecten zijn besproken met de klankbordgroep N69 (betrokken bewoners en ondernemers) en de gemeenteraad heeft deze goedgekeurd.

Bereikbaarheid centrum

In het Mobiliteitsplan is volop aandacht voor de visie op de bereikbaarheid van het centrum, zoals beschreven in het Masterplan centrum. In dit Masterplan is sprake van de overdracht van de oude N69 (Eindhovenseweg/Luikerweg) van provincie naar de gemeente en de herinrichting die daarop volgt. In feite is dit de belangrijkste nulplusmaatregel die daarom apart in het Masterplan Centrum is benoemd en uitgewerkt. Het Masterplan richt zich naast het verkeer ook op de economische structuur van het centrum (winkels, horeca, leegstand), de ruimtelijke ontwikkelingskansen en mogelijkheden om de sfeer, de beleving en de uitstraling van het centrum te verbeteren. Een visie op de bereikbaarheid van het centrum is dan ook in nauwe afstemming met het Masterplan Centrum en alle belanghebbenden opgesteld.