Uitvoeringsprogramma Dommelland vastgesteld 

Het uitvoeringsprogramma Dommelland is op 27 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Samen met bewoners uit Valkenswaard is gewerkt aan een pakket projecten waarmee het projectteam van 2022 tot en met 2030 aan de slag kan. Dit doen we samen met partners en belanghebbenden. Ondernemers en omwonenden worden zo goed mogelijk meegenomen in het traject.

Uitgangspunten uitvoeringsprogramma

Tijdens het participatietraject zijn veel ideeën, plannen en visies opgehaald. Een aantal ideeën is concreet en kunnen op korte termijn worden opgepakt. Andere plannen moeten worden onderzocht op (financiële) haalbaarheid. Daarbij zijn voorwaarden benoemd in het proces. Voorwaarden om rekening te mee te houden wanneer projecten tot uitvoering komen. Om deze overzichtelijk te maken is het uitvoeringsprogramma opgedeeld in 3 types:

  • Project: de opgaven zijn in lijn met de startnotities en dermate concreet uitgewerkt dat een project gestart kan worden. Hier is budget voor beschikbaar, of dit project kan gekoppeld worden aan een reeds lopend of gepland project of programma.
  • Nader onderzoek: de opgaven zijn in lijn met de startnotitie maar weinig concreet. Een nader onderzoek moet inzicht geven in de meest geschikte wijze van invulling. De resultaten worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming.
  • Verkenning: de opgaven zijn dermate abstract, vernieuwend of liggen niet in lijn met de startnotities. Verkenning met (financiële) haalbaarheid moeten worden uitgezocht. De resultaten worden voorgelegd aan de gemeenteraad te besluitvorming.

Projecten welke benoemd zijn in Fase 1 vinden plaats in de periode 2022-2026. De opgaven van Fase 2 geeft een doorkijk naar het termijn 2026-2030. De type projecten zijn terug te vinden in het uitvoeringsprogramma:

Ga naar Uitvoeringsprogramma Dommelland

Hoe nu verder

Verschillende partners worden benaderd om deel te nemen aan verschillende projecten. Ook het Mutual Gain Approach (MGA) traject gaat onder begeleiding van een gespecialiseerd bureau vorm krijgen. We nemen contact op met diegenen waarmee afgelopen tijd verkennende gesprekken zijn gevoerd. Ondernemers en omwonenden worden zo goed mogelijk meegenomen in het traject. Hoe we dat gaan doen en in welke vorm, dat wordt later bekend. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat iedereen straks gelegenheid heeft om zijn of haar plannen kenbaar te maken aan de gemeente. We kijken naar kansen in recreatie en economie met behoud en versterking van natuur. Wanneer we recreatief reguleren op een bepaalde plek, kan natuur geconcentreerd worden op een andere plek. Deelprojecten worden onderzocht op uitvoerbaarheid. Uiteraard heeft uiteindelijk de gemeenteraad een keuze om te bepalen wat we willen voor Valkenswaard. Maar dit is een nieuw vervolg voor een heel mooi traject, bepalend voor de toekomst van onze gemeente.

Voorheen

De gemeenteraad heeft de beleidsstukken ‘Natuurlijk avonturen Landschap’ en ‘Masterplan Dommelland’ ter kennisgeving aangenomen. Vervolgens gaf de raad het college de opdracht om samen met inwoners en betrokkenen van de omgeving invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma Dommelland. Dit programma bestaat uit vijf deelgebieden: Leisurezone, Boulevard en Paardenzone, Borkel & Schaft, Groene entree en Natuurpoort de Malpie. In maart 2020 zijn de ambities gepresenteerd en is bezoekers gevraagd deel te nemen aan werkgroepen per deelgebied. 77 Bewoners schreven zich in. Deze werkgroepen kwamen per deelgebied drie keer bijeen om invulling te geven aan de ambities. De inbreng van de werkgroepen is samen met de input van het extern kernteam verwerkt in het ‘uitvoeringsprogramma Dommelland’. Nu is het zover om de uitkomsten van het programma te delen met eenieder die daarin interesse heeft!

Om aan alle bewoners en geïnteresseerden van Dommelland inzicht te geven in de uitkomsten van het uitvoeringsprogramma, heeft er op 10 januari 2022 een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Bekijk hier de presentatie, deze duurt ongeveer 12 minuten. 

Bekijk hier de presentatiefilm(externe link)

Participatietraject: Denk mee over de toekomst van uw omgeving - Dommelland

Op maandag 2 maart heeft de gemeente in dorpshuis d’n Teut in Borkel een inloopbijeenkomst georganiseerd over het programma Dommelland. Tijdens de druk bezochte inloopbijeenkomst hebben veel bewoners, ondernemers en geïnteresseerden zich ingeschreven voor werkgroepen om mee te denken aan de plannen voor dit gebied.

De werkgroepen bestaan uit 5 deelgebieden: Leisurezone, Natuurpoort de Malpie, Boulevard en Paardenzone, Groene Entree en Borkel en Schaft. We bespreken welke kansen en ideeën er zijn voor het gebied, maar ook hoe we omgaan met dilemma’s, tegenstrijdigheden en onzekerheden. We willen met u nadenken over hoe we deze omgeving ontwikkelen tot een stukje Valkenswaard waar we trots op zijn, dat toekomstbestendig is en dat past bij onze historie en karakter.

Kijk voor de uitgangspunten en ambities van de werkgroepen bij 'te downloaden' onderaan de pagina.

Werksessies

Tijdens de drukbezochte inloopbijeenkomst op 2 maart hebben we ruim 80 inschrijvingen ontvangen van bewoners, ondernemers en geïnteresseerden die samen met ons mee willen denken over de toekomst van Dommelland. Per deelgebied werken we samen aan het uitvoeringsprogramma. Een belangrijk uitgangspunt zijn de opmerkingen die opgehaald zijn tijdens de inloopbijeenkomst in april 2018. De vervolgstap die hierop zou volgen zijn de bijeenkomsten voor deze 80 deelnemers.

In verband met de coronamaatregelen kunnen deze fysieke bijeenkomsten voor de werkgroepen pas doorgang vinden in het najaar van 2020. Omdat we niet stil willen staan en juist in deze moeilijke tijd naar de toekomst willen blijven kijken, is er een extra stap aan het proces toegevoegd. Die extra stap is een online vragenlijst, waarmee we ideeën en meningen ophalen bij inwoners en ondernemers van Valkenswaard. Lees hier meer over de online vragenlijst(externe link).

De uitkomsten van deze vragen worden gebruikt ter voorbereiding op de bijeenkomsten in het najaar en daarmee nadrukkelijk niet als vervanging er van. 
Na de online vragenlijst en de bijeenkomsten in het najaar wordt een gezamenlijk voorstel voor alle deelgebieden gemaakt, dat wederom wordt voorgelegd aan de deelnemers. Na de aanpassingen uit deze ronde wordt het voorstel aangeboden aan de gemeenteraad.

Masterplan

Samenvatting - Om dit masterplan te verwezenlijken wordt Dommelland ontwikkelt als een ruimtelijk functioneel park. Met het masterplan wordt ingezet op Leisure, bedrijvigheid in de paardenbranches, natuur, landschap, het recreatieve netwerk en een autoluw raamwerk. De maatschappelijke opgave daarbij is verduurzaming van Dommelland met de diverse ontwikkelingen. Voor sommige onderdelen van het masterplan is mogelijk een maatwerkoplossing noodzakelijk in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verschillende mogelijke oplossingen zijn reeds in beeld, de gemeente Valkenswaard zal in de nadere uitwerking bekijken wat de beste oplossing is om de benodigde ontwikkelruimte te creëren. De integrale ambities moeten nader uitgewerkt worden in samenwerking met provincie Noord-Brabant en aansluiten bij de gebiedsvisie 'De Groote Heide - Natuurlijk Avonturen Landschap'.

Het masterplan is in 2019 besproken in de gemeenteraad en ter kennisname aangenomen. Dat wil zeggen: er is nog geen besluit genomen over dit onderwerp. In een mooie film is een weergave gemaakt van de plannen uit het masterplan. Aan deze film kunnen geen rechten worden ontleend. Momenteel werken we in het participatietraject aan de verdere uitwerking van het Masterplan.