Om toezicht te kunnen houden op de naleving van diverse wet- en regelgeving waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn door de teammanager KCO van de gemeente Valkenswaard, onder mandaat van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, toezichthouders aangewezen. Deze toezichthouders houden toezicht op en geven adviezen over een correcte uitvoering van Apv, Huisvestingswet, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet natuurbescherming, Woningwet, Wet Basisregistratie Personen, Monumentenwet 1988, Leegstandswet en de Wet Bodembescherming. Op 18 mei 2022 heeft de teammanager KCO besloten de volgende medewerker van het bedrijf FeDa Security Solutions aan te wijzen:

De heer D. Janssen 

De heer F. Smits 

De heer P. Soers 

De heer N. Haans 

De heer B. Handels 

De heer R. Ten Cate 

De heer E. Martin Pastor 

De heer J. Troisfontaine 

De heer F. Valerio 

De heer M. van Meggelen 

De heer R. Valies 

Mevrouw S. van der Heijden 

De heer D. Goversen