Om toezicht te kunnen houden op de naleving van diverse wet- en regelgeving waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn door de teammanager KCO van de gemeente Valkenswaard, onder mandaat van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, toezichthouders aangewezen. Deze toezichthouders houden toezicht op en geven adviezen over een correcte uitvoering van Apv, Huisvestingswet, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet natuurbescherming, Woningwet, Wet Basisregistratie Personen, Monumentenwet 1988, Leegstandswet en de Wet Bodembescherming. Op 4 juli 2022 heeft de teammanager KCO besloten de volgende medewerker van het de Gemeente Valkenswaard aan te wijzen: 

  • de heer W. Christiaansen  

Informatie

Het aanwijzingsbesluit vindt u op www.valkenswaard.nl/bekendmakingen.
Als u niet over een computer beschikt zijn de stukken op afspraak in te zien bij het omgevingsloket van het gemeentehuis (040-2083444).