Inburgeren

Alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die als nieuw- of oudkomer duurzaam in Nederland mogen verblijven hebben de inburgeringsplicht. Dit houdt in dat de inburgeringsplichtige voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving moet opdoen om in dit land te kunnen functioneren.

Wat houdt de inburgeringsverplichting in?

 1. In de Wet inburgering staat dat mensen verplicht moeten inburgeren. Inburgeren betekent: Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven en weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven.
 2. De mate waarin u hierin slaagt wordt gemeten met het afleggen van een examen.
 3. U heeft maximaal 3,5 jaar de gelegenheid het examen te halen.

Voor wie geldt de inburgeringsverplichting?

De inburgeringsverplichting op grond van de Wet inburgering geldt voor iedereen die:

 • geen Nederlands paspoort heeft of;
 • geen paspoort heeft van een land uit de Europese Unie of Zwitserland of;
 • geen paspoort heeft van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (landen uit de Europese Economische Ruimte);
 • niet 8 jaar of meer tijdens de leerplichtige leeftijd (tussen 5 en 17 jaar) in Nederland heeft gewoond;
 • geen diploma's of certificaten heeft die officieel vrijstelling geven.

Er zijn drie groepen mensen die volgens de Wet Inburgering verplicht moeten inburgeren:

 • nieuwkomers;
 • oudkomers;
 • geestelijke bedienaren.

Daarnaast zijn er mensen die graag beter Nederlands willen spreken, maar niet inburgeringsplichtig zijn op grond van de Wet inburgering. In sommige gevallen kunnen deze personen deelnemen aan vrijwillige inburgering.

Voor elke groep gelden andere inburgeringregels.

Voor wie geldt de inburgeringsverplichting niet?

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 16 jaar;
 • 65 jaar of ouder bent;
 • een paspoort van de Europese Unie hebt;
 • als kind acht jaar of langer in Nederland naar school bent geweest;
 • via de korte vrijstellingstoets bent vrijgesteld;
 • een verstandelijke handicap hebt.

Procedure

 1. Indien u in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd moet u in het land waar u nu woont een eerste inburgeringsexamen afleggen, voordat u naar Nederland kunt komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade!
 2. Overleg met de klantmanager inburgering van de gemeente of de inburgeringsplicht voor u geldt.
 3. U kunt via de klantmanager inburgering informatie krijgen over taallessen en andere inburgeringscursussen om u voor te bereiden op het examen.
 4. Indien u binnen 3 jaar na het vaststellen van de inburgeringsplicht slaagt voor uw examen, dan kunt u in sommige gevallen een vergoeding als tegemoetkoming voor de cursusgelden ontvangen.
 5. U moet uw examen binnen 3,5 jaar na vaststelling van de inburgeringsplicht met succes hebben afgesloten.
 6. De Wet inburgering (Wi) heeft een verplichtend karakter. Als u geen ontheffing en/of vrijstelling heeft gekregen, moet u het examen met goed gevolg afleggen. Indien u niet meewerkt aan uw inburgering dan kan de gemeente een boete opleggen.

Vragen?

De Wet inburgering brengt veel vragen met zich mee. Voor de inwoners van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard is er het informatieloket inburgering. Het informatieloket inburgering is te vinden in het bedrijfsverzamelgebouw (ingang UWV-Werkbedrijf) De Hofnar 2 in Valkenswaard. Elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur. Hier kunnen vragen gesteld worden over onder andere de inburgeringsplicht, het cursusaanbod, en leningen voor inburgering.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de klantmanagers inburgering Miranda Habraken (maandag, dinsdag en vrijdag) of Graziella Visser (maandag, dinsdag en donderdag), telefoonnummer 040-2083444.  

Tips

Voor meer informatie over de Wet Inburgering kunt u terecht op de website www.rijksoverheid.nl of op de website www.hetbegintmettaal.nl.

U kunt voor algemene vragen over de Wet Inburgering ook bellen met de inburgeringstelefoon van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 050-5999600.