SeniorenBelang Valkenswaard

Logo-SeniorenBeraad-Valkens (1)

De Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (voorheen SeniorenBeraad Valkenswaard), hierna het SBV genoemd, is een Stichting met als doelstelling het behartigen van de belangen van alle 50-plussers in Valkenswaard (inclusief de dorpskernen Dommelen en Borkel & Schaft) in het algemeen en het vormen van een samenwerkingsverband van:

  • de ouderenbonden KBO (Katholieke Bond van Ouderen),
  • ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen),
  • PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en
  • de PVGE (Philips Vereniging van Gepensioneerden regio Eindhoven)

in het bijzonder.

Het SBV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant te Eindhoven onder nummer 17130605. In het uit 17 leden bestaande algemeen bestuur hebben zowel vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde ouderenbonden als niet-georganiseerden zitting.

Zij is door de Gemeente Valkenswaard formeel erkend als gespreksorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft op het terrein van het Ouderenbeleid in de gemeente Dit wordt vorm gegeven door een in 2008 ondertekend convenant. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen het Dagelijks bestuur van het SBV en de Wethouder c.q. verantwoordelijke ambtenaren. Naast dit ambtelijk en bestuurlijk overleg zijn er contacten met instellingen die zich bezig houden met ouderenwerk.

In het kader van het provinciale project 'Ouderenproof' is in 2004 door een grote groep vrijwilligers een rapport opgesteld met de naam 'Valkenswaard langs de meetlat 2004'. Dit boekwerk is eind 2004 aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenswaard. Hierin staat een groot aantal aanbevelingen, die tot doel hebben Valkenswaard te maken tot een gemeente, waarin het voor ouderen goed leven is. Deze doelstelling vormt de basis voor het beleid van het SBV. Het is dé leidraad voor het toetsen van huidig beleid en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Ouderenparticipatie staat hierbij centraal.

Binnen het SBV zijn een groot aantal werkgroepen actief op velerlei terrein zoals dat van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), wonen en leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit en welzijn. Gezien het feit dat de belangenbehartiging van senioren zich uitstrekt over een breed gebied met diverse spelers is het SBV, naast de reeds bestaande samenwerkingsverbanden, steeds op zoek naar uitbreiding van haar huidige werkterrein.
Meer informatie over het SBV vindt u op de website www.seniorenvalkenswaard.nl.