Wegsleepverordening gemeente Valkenswaard 2006

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Valkenswaard 2006
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Valkenswaard 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 Gemeentewet jo. artikel 173 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 jo. het Besluit wegsiepen van voertuigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
22-03-2006 n.v.t. nieuwe verordening 22-02-2006 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard,


Gelezen,

het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2006,


Gelet,

op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegsiepen van voertuigen;

Overwegende, dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;


BESLUIT

 

vast te stellen               de Wegsleepverordening voor de gemeente Valkenswaard 2006, en
in te trekken                 de Wegsleepverordening gemeente Valkenswaard 1994
 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. RW 1990:
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
b. Wet:
De Wegenverkeerswet 1994;
c. Besluit:
Het Besluit wegsiepen van voertuigen;
d. Voertuig:
Wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RW 1990;
e. Motorrijtuig:
Wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;
f. Het college:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard.
 

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover te behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden

1. Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen:
I. Een door het college aan te wijzen plaats voor voertuigen tot 6 meter lang en 2 meter hoog.
II. Een door het college aan te wijzen plaats voor voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2 meter en voertuigen die, gelet op hun lading of bouw, niet geschikt zijn voor de bewaarplaats onder I, alsmede de voertuigen met een maximum massa van 3.500 kg of meer.
2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college
vastgesteld dan wel worden vastgesteld in overleg met de exploitant van de bewaarplaats(en).
 

Artikel 4. Kosten van overbrengen en bewaren voertuigen

1. De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:
a. Basistarief/ voorrij dkosten
i. € 61,28 exclusief BTW voor voertuigen tot 1.500 kg; ii. € 70,64 exclusief BTW voor voertuigen boven 1.500 kg; iii. € 42,55 exclusief BTW voor vrachtauto's;
b. Overbrengkosten naar bewaarplaats
i. € 53,62 exclusief BTW voor voertuigen tot 1.500 kg; ii. € 65,53 exclusief BTW voor voertuigen boven 1.500 kg; iii. 6 93,62 exclusief BTW per uur vermeerderd met € 0,41 exclusief BTW per kilometer voor vrachtauto's;
c. Overbrengkosten van bewaarplaats I naar bewaarplaats II
i. € 93,62 exclusief BTW vooralle voertuigen;
2. De kosten van het bewaren en vervolgens afgeven van het voertuig bedragen:
a. Bewaarkosten:
i. € 12,77 exclusief BTW voor elk etmaal of een gedeelte daarvan voor voertuigen tot
1.500 kg; ii. € 21,28 exclusief BTW voor elk etmaal of een gedeelte daarvan voor voertuigen
boven 1.500 kg; iii. € 21,28 exclusief BTW voor elk etmaal of een gedeelte daarvan voor vrachtauto's.
b. Afgiftevergoeding:
i. 6 3 5,74 exclusief BTW voor voertuigen tot 1.500 kg;
ii. 6 43,40 exclusief BTW voor voertuigen boven 1.500 kg en vrachtauto's;
c. € 15,00 exclusief BTW voor het bekendmaken van de beschikking indien het voertuig
niet binnen 48 uur is afgehaald;
3. De kosten voor het taxeren en verkopen van een voertuig bedragen:
a. € 71,43 exclusief BTW voor de taxatie;
b. € 58,82 exclusief BTW voor de verkoop;
4. De regels ten aanzien van betalen, administreren en bewaren van voertuigen worden door het college bij nader te bepalen besluit vastgelegd. Ook de aanwijzing van de register taxateur geschiedt bij een nader te bepalen besluit.
5. De tarieven zullen jaarlijks worden geïndexeerd met het CBS Consumenten Prijsindex Cijfer Werknemers Laag (CPI) basis 1 januari 2002.
 

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorhjk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 22 maart 2006. .

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: wegsleepverordening gemeente Valkenswaard 2006.

 


Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 februari 2006
 

de griffier                                                de voorzitter

 

mr. CJ. Dorsman                                     J.E. A. Haas, Burgemeester