Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010
CiteertitelVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpdiscriminatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-07-2010 n.v.t. nieuwe verordening 30-06-2010 Onbekend onbekend
01-07-2010 n.v.t. nieuwe verordening 30-06-2010 Onbekend onbekend
01-07-2010 n.v.t. nieuwe verordening 30-06-2010 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 1 juli 2010
 

gelet op de Gemeentewet:


Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010 met bijbehorende toelichting vast te' stellen.
 

Artikel 1. Begripsbepalingen

1  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.
5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.
6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.
7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2. Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3. Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.
1. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.
2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

- Per post;
- Per e-mail;
- Telefonisch;
- Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4. Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:
a. De afdoeningstermijn van klachten;
b. De wijze van afdoening van klachten;
c. De registratie van klachten.

Artikel 5. Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.
2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.
3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.
4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010.

 

Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,
 

de griffier,                                                                           de voorzitter,

 

mr. CJ. Dorsman                                                                   drs. A.B.A.M. Ederveen