Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
28-08-2008 n.v.t. nieuwe verordening 27-08-2008 Onbekend onbekend
28-08-2008 n.v.t. nieuwe verordening 27-08-2008 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De Raad van de gemeente Valkenswaard;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard van
29 juli 2008;

 

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:
a. de wet:
de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
b. verordening:
de Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
c. verantwoordelijke:
het college van burgemeester en wethouders;
d. beheerder:
een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
e. bewerker:
degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;
f. ingeschrevene:
degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;
g. afnemer:
bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1 Algemene wet bestuursrecht;
h. derde:
elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene
 

Artikel 2

1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA danwel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.
2. In bijlage I bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.
 

Artikel 3. van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1. Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder d.
2. Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.die op grond van de beheersregeling gemeentelijke basisadministratie is aangewezen.
3. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:
a) (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;
b) (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepasssingen;
c) verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie.
 

Artikel 4. Verbanden met andere gemeentelijke registraties

1. Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens binnen de aangesloten applicaties, worden gegevens verstrekt aan het gemeentelijke Data Distributiesysteem, voor zover noodzakelijk is voor de uitvoering van opgedragen taken.(zie bijlage 6)

Artikel 5. Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:
a. de beheerder;
b. de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Publiekszaken (ingevolge art 3 van de Beheerregeling GBA aangewezen functionarissen met uitzondering van de beveiligingsbeheerder);
c. de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;
d. voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet, de in de bijlage II bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers, voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.
 

Artikel 6. Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in de bijlage III bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers (die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de in die tabel aangegeven doelen.

Artikel 7. Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt.

1. Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van wet, aan de in bijlage IV bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
2. In bijzondere gevallen kunnen tevens gegevens als bedoeld in artikel 100, derde lid van de wet worden verstrekt, voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
 

Artikel 8. Terugmeldplicht

1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.
2. In bijlage V worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangewezen wordt welke gegevens het betreft.
3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.
4. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.
 

Artikel 9. Protocolplicht

Met inachtneming van artikel 103 van de wet wordt door de gegevensbewerker onder verantwoordelijkheid van de beheerder vastgelegd welke persoonsgegevens over welke personen zijn verstrekt aan afnemers en/of derden. Jaarlijks biedt de beheerder aan de verantwoordelijke een controleverslag aan.
De verantwoordelijke verstrekt aan de geregistreerde op diens verzoek binnen vier weken een
schriftelijk overzicht van de gegevens die het afgelopen jaar voorafgaande aan het verzoek uit
de basisadministratie aan derden en/of afnemers zijn verstrekt.
Aan het verzoek wordt geen gevolg gegeven indien dit in het belang is van de veiligheid van de
staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 

Artikel 10. Inzagerecht

Met inachtneming van artikel 78 zendt de verantwoordelijke de geregistreerde binnen vier weken
na vestiging of hervestiging kostenloos een begrijpelijk en volledig overzicht van zijn persoonslijst.
Bij de persoonslijst wordt informatie verstrekt over de werking van de gemeentelijke
basisadministratie en over de rechten en de plichten van de geregistreerde. Tevens wordt de
geregistreerde bij aangifte van verblijf en adres gewezen op het recht op geheimhouding zoals
dat in artikel 102 van de Wet GBA is omgeschreven.
Gelet op artikel 79 van de wet GBA verleent de verantwoordelijke de geregistreerde binnen vier
weken kostenloos inzage in de basisadministratie of zendt aan de geregistreerde op diens
verzoek een begrijpelijke persoonslijst toe. Het recht op inzage wordt pas verleend nadat de
identiteit is vastgesteld.
 

Artikel 11. Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens besluit van het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 12. Slotbepalingen

1. De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie van 29 januari 2004 wordt ingetrokken.
2. Deze verordening treedt in werking op :28 augustus 2008.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
4. De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
5. De in deze verordening genoemde bijlagen bij de artikelen 2,4,5, 6, 7 en 8 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 augustus 2008.
Valkenswaard,

 

de griffier,                                                       de voorzitter,


mr. C.J. Dorsman                                                drs. A.B.A.M. Ederveen