Verordening werkgeverscommissie

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 83 lid 1 Gemeentewet
  2. Artikel 107 t/m 107e Gemeentewet
  3. Artikel 156 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-11-2010 n.v.t. Nieuwe regeling 28-10-2010 Onbekend Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2010;

 

Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

1. Een werkgeverscommissie in te stellen;
2. Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 to en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet;
3. De fractievoorzitters te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;
4. Vast te stellen de "Verordening werkgeverscommissie";
5. In te trekken het mandaatbesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) raadsgriffie gemeente Valkenswaard, d.d. 27 februari 2003.
 

 

Artikel

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;
2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;
3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.
 

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie
1 De werkgeverscommissie bestaat uit de voorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter.
2 De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;
3 Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:
a op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het
ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;
b indien het lid ophoudt fractievoorzitter te zijn of aftreedt als lid van de raad;
c indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.
 

Artikel 3. Taken voorzitter
De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:
a. Het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
b. Het leiden van de vergaderingen;
c. Het doen naleven van deze verordening;
d. Het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede
het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;
e. Het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als
eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.
 

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie
De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.
 

Artikel 5. Besluitvorming
1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;
2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
 

Artikel 6. Verslaglegging
De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.
 

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen
1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden;
2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd;
3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie.
De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
 

Artikel 8. Vergaderfrequentie
De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.
 

Artikel 9. Verantwoording
De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.
 

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.
 

Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als "Verordening werkgeverscommissie".
 

Sluiting

Valkenswaard,
De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,
mr. C.J. Dorsman

de voorzitter, drs. A.B.A.M. Ederveen