Verordening tot zesde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de gemeente Valkenswaard 1999

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot zesde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de gemeente Valkenswaard 1999
CiteertitelVerordening tot zesde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de gemeente Valkenswaard 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 228 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2007 n.v.t. nieuwe verordening 26-10-2006 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2006;

 

gezien het advies van het college van Valkenswaard d.d. 3 oktober 2006;

 

registratienummer: 06raad00849

 

gelet op artikel 229 van de gemeentewet:

 

                                                                      b e s l u i t :

 

vast te stellen de:
“Verordening tot zesde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden in de gemeente Valkenswaard 1999”

Artikel 1

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
1. De in artikel 1 bedoelde rechten bedragen per strekkende meter ingenomen standplaats indien de diepte niet meer dan 2 meter bedraagt: per dag € 2,55.
2. De in artikel 1 bedoelde rechten bedragen per strekkende meter ingenomen standplaats indien de diepte niet meer dan 2 meter bedraagt: per kwartaal bij abonnement € 28,15.
3. Indien een toekomstige abonnementhouder in de loop van een kwartaal een standplaats inneemt, worden de resterende marktdagen van dat kwartaal berekend naar het tarief per dag.
4. In de in het eerste en tweede lid genoemde tarieven is tevens begrepen het uitsluitend voor verlichtingsdoeleinden hebben van een aansluiting op en het betrekken van stroom van een gemeentelijk laagspanningsnet, voor zover zulks betreft één lichtpunt van maximaal 100 watt per twee strekkende meter, ongeacht de ingenomen diepte.
5. Ter zake van het hebben van meer dan één lichtpunt van maximaal 100 watt per twee strekkende meter, ongeacht de ingenomen diepte, wordt per dag € 2,55 per lichtpunt van maximaal 100 watt meer geheven.
 

Artikel 2

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.


 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
26 oktober 2006.

 

Kenmerk: 06raad00849

 

de gemeenteraad voornoemd,
de griffier,                                                                                de voorzitter,


mr. C.J. Dorsman                                                                      J.E.A. Haas, burgemeester