Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 220 t/m 220h van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2011 n.v.t. Wijziging tarieven 23-12-2010 Onbekend 10raad00821

Artikel 1

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.
Het percentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting 0,1250%;
b. bij de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0896%;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning-dienen 0,1622%;
2. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op
gehele euro's.
 

Artikel 2

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.
2, De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 december 2010.
Kenmerk: 10raad00821