Verordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 228 Gemeentewet jo. Parkeerverordening Valkenswaard 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2010 n.v.t. nieuwe verordening 04-11-2009 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 4 november 2009;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2009;

 

registratienummer:

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet en de “Parkeerverordening Valkenswaard 2007”;

 

                                                                                b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

“Verordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting”

Artikel 1

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
Deze belasting wordt alleen geheven ter zake:
a. van het hebben van een terras bij een horeca-inrichting;
b. van een terrasuitbreiding bij een horeca-inrichting bij een evenement;
c. van het gebruiken van parkeerplaatsen voor een ander gebruik dan parkeren, op grond van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, lid 3 van de parkeerverordening Valkenswaard 2007.
 

Artikel 2

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
1. De belasting als bedoeld in artikel 2 ad. a. en b. wordt niet geheven ter zake van:
het hebben van een terras bij een horeca-inrichting waarvoor door de gemeente een recognitie
of vergoeding krachtens overeenkomst is bedongen.
2. De belasting als bedoeld in artikel 2 ad. c. wordt niet geheven:
a. indien de parkeerplaats in gebruik wordt genomen door rechtspersonen, niet zijnde een N.V. of een B.V., die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal/culturele, educatieve, medische, politieke, charitatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, voor zover deze de parkeerplaats in gebruik nemen ten behoeve van het doel waarvoor deze zijn opgericht;
b. indien terzake van het gebruiken van parkeerplaatsen voor een ander gebruik dan parkeren, een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.


Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2009.

 

Kenmerk:

 

de griffier,                                                                                 de voorzitter,

 

 

 

 

mr. C.J. Dorsman                                                                       drs. A.B.A.M. Ederveen.