Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 220 tot en met 220 h van de gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Wijzigingsverordening 02-11-2011 Onbekend 11raad00598

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 2 november 2011;

 

gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 27 september 2011;

 

registratienummer: 11raad00598;

 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220 h van de gemeentewet:

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

“Verordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010”.

 

Artikel 1

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.
Het percentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting 0,1345%;
b. bij de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0961%;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1658%;
2. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op
gehele euro's .
 

Artikel 2

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2011.

Kenmerk: 11raad00598

 


Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,

 


de griffier, de voorzitter,
mr. C.J. Dorsman drs. A.B.A.M. Ederveen