Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot tweede wijziging van de “Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 228a van de gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Wijzigingsverordening 02-11-2011 Onbekend 11raad00599

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 2 november 2011;

 

gezien het advies van het college van Valkenswaard d.d. 27 september 2011;

 

registratienummer; 11raad00599;

 

gelet op artikel 228a van de gemeentewet:

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen:
 

“Verordening tot tweede wijziging van de “Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2010”.

 

Artikel 1

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid bedraagt per eigendom € 210,00.
 

Artikel 2

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2011.

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,


 

mr. C.J. Dorsman drs. A.B.A.M. Ederveen