Verordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Wijzigingsverordening 02-11-2011 Onbekend 11raad00597

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 2 november 2011;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2011;

registratienummer: 11raad00597;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;


b e s l u i t :


vast te stellen de volgende verordening:
“Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010”.

 

Artikel 1

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt;
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:
a. indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,
wordt gebruikt door één persoon € 189,00
b. indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,
wordt gebruikt door meer dan één persoon € 291,00
 

Artikel 2

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt;
1. Het recht voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid
bedraagt per belastingjaar € 246,00 (exclusief B.T.W.) per bedrijfspand.
2. Het recht voor het periodiek verwijderen van afval (op verzoek) van beperkte omvang of hoeveelheid bedraagt per belastingjaar € 291,00 per perceel.


 

Artikel 3

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
 

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2011.

Kenmerk: 11raad00597

Valkenswaard,
De gemeenteraad voornoemd,

 

 

de griffier, de voorzitter,
mr. C.J. Dorsman drs. A.B.A.M. Ederveen.