Verordening op het Burgerinitiatief gemeente Valkenswaard 2008

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening op het Burgerinitiatief gemeente Valkenswaard 2008
CiteertitelVerordening op het Burgerinitiatief gemeente Valkenswaard 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. het bepaalde in de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
30-05-2008 n.v.t. nieuwe verordening 29-05-2008 Onbekend onbekend

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2008;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de


                             Verordening op het Burgerinitiatief gemeente Valkenswaard 2008

Artikel 1. Burgerinitiatief

1. Deze verordening legt het recht op burgerinitiatief vast.
2. Een burgerinitiatief is een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen.
 

Artikel 2. Geldigheid

1. De agendacommissie plaatst een burgerinitiatief op de agenda van de raadsvergadering, als daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.
2. Een verzoek is ongeldig, als het:
a. niet door minimaal vijftig (50) initiatiefgerechtigden wordt ondersteund,
b. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat of
c. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.
 

Artikel 3. Initiatiefgerechtigden

1. Initiatiefgerechtigd zijn ingezetenen van de gemeente Valkenswaard in de leeftijd van zestien (16) jaar of ouder.
2. Ingezetenen zijn die personen die woonachtig zijn in de gemeente Valkenswaard volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.
3. Voor de beoordeling of iemand initiatiefgerechtigd is, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.
 

Artikel 4. Onderwerpen die zijn uitgesloten van het burgerinitiatief

1. Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:
a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur.
b. een vraag naar informatie over het gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan.
c. gemeentelijke tarieven en belastingen.
d. geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers of hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden.
e. benoemingen of functioneren van personen.
f. vaststelling en wijziging van de gemeentebegroting.
g. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.
h. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur.
i. een onderwerp waarover tijdens de huidige raadsperiode door de raad al een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden.
2. Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad maar wel van het college of de burgemeester, zal door de raad – eventueel vergezeld van een advies – worden doorgezonden naar het college van burgemeester en wethouders of naar de burgemeester in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan.
3. Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel zoals bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.
 

Artikel 5. Verzoek

1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de raadsvergadering wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.
2. Het verzoek bevat ten minste:
a. een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het burgerinitiatief,
b. een toelichting op het burgerinitiatief, inclusief motivering, het doel dat ermee wordt beoogd en – waar dat in redelijkheid kan worden verlangd – een globale kostenraming.
c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s) en
d. een lijst met de achternamen, de voornamen, de adressen, de geboortedata en de handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.
3. Een formulier voor indiening van een burgerinitiatief is verkrijgbaar bij de griffie en moet na invulling weer bij de griffie worden ingediend. De griffie is beschikbaar om de initiatiefnemer te adviseren en te begeleiden gedurende de verdere procedure.
 

Artikel 6. Procedure

1. De agendacommissie agendeert het burgerinitiatief uiterlijk de tweede raadsvergadering na de datum van indiening van het initiatief als het voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 5. Tussen de dag van indiening van het burgerinitiatief en de dag waarop de raadsvergadering wordt gehouden waarin over het burgerinitiatief wordt beslist moeten minimaal dertien hele dagen verstrijken.
2. In afwijking van het eerste lid kan de agendacommissie besluiten om een burgerinitiatief eerst in de raadscommissie te bespreken.
3. De griffier nodigt de initiatiefnemer(s) uit voor de commissie- en/of raadsvergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer heeft het recht om tijdens deze vergadering het burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.
4. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud ervan op de gemeentepagina en op de gemeentelijke website.
5. Voorafgaand aan of uiterlijk tegelijkertijd met de bekendmaking wordt de initiatiefnemer op de hoogte gesteld van het besluit.
6. De initiatiefnemer wordt vervolgens, indien van toepassing, ingelicht over de vervolgstappen voor wat betreft de uitwerking van het burgerinitiatief.
 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op het Burgerinitiatief 2008’.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2008,

 

Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,

 

 

 

de griffier,                                                               de voorzitter,
 

 

mr. C.J. Dorsman                                                drs. A.B.A.M. Ederveen