Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Valkenswaard
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelasting

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-2012 n.v.t. Nieuwe regeling 19-05-2011 Onbekend 11b&w00065

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 28 april 2011;

gezien het advies van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard van 15 maart 2011;

registratienummer: 11b&w00065;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;


b e s l u i t :


vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Artikel 1. 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:
a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof en de Oude Begraafplaats;
b. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
c. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
d. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as;
e. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
f. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht verleend is tot:
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as;
g. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
h. particuliere verstrooiingsplaats:een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht verleend is tot:
- het verstrooien van as;
- het gedenkteken van overledenen;
i. algemene verstrooiingsplaats: een verstrooiingsplaats bij de gemeente in beheer waarop aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het verstrooien van as;
j. particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
 

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn
 

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11. Intrekking van oude verordening

De “Verordening op de heffing en de invordering van Lijkbezorgingsrechten 2011”, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juli 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
 

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2012”.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 april 2011;

Kenmerk: 11raad00065


de griffier, de voorzitter,

 

mr. C.J. Dorsman drs. A..B.A.M. Ederveen.
 

Bijlage Tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012”.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een
particulier graf of voor het plaatsen van een asbus/urn
in of op een particulier graf wordt geheven voor een periode van:

- 10 jaar € 550,00
- 15 jaar € 825,00
- 20 jaar € 1100,00
- 25 jaar € 1375,00
- 30 jaar € 1650,00

Bij graven in de vakken E (ged.) F, K en L op de oude begraafplaats geldt een toeslag van 100%
Zowel basistarief als toeslag worden per gebruikte reguliere grafpositie in rekening gebracht.

1.2 Voor het verlenen van het recht voor het plaatsen van
een asbus/urn in of op een urnenbewaarplaats voor een
periode van :

- 10 jaar € 450,00
- 15 jaar € 675,00
- 20 jaar € 900,00
- 25 jaar € 1125,00
- 30 jaar € 1350,00

1.3 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld
in 1.1 wordt geheven voor een periode van:

- 5 jaar € 275,00
- 10 jaar € 550,00
- 15 jaar € 825,00
- 20 jaar € 1100,00

Bij graven in de vakken E (ged.) F, K en L op de oude begraafplaats geldt een toeslag van 100%, met uitzondering van verlenging van rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2012.

1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld
In 1.2 wordt geheven voor een periode van:

- 5 jaar € 225,00
- 10 jaar € 450,00
- 15 jaar € 675,00
- 20 jaar € 900,00

 

Hoofdstuk 2 Begraven
2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar
of ouder in een particulier graf wordt geheven € 400,00
2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar in een
particulier graf, op de daarvoor aangewezen plaats, wordt geheven € 225,00
2.3 Voor het begraven van een levenloos geboren vrucht, op de
daarvoor aangewezen plaats, wordt geheven € 55,00
2.4 Voor het begraven van een lijk in een algemeen graf € 400,00
2.5 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht,
bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 verhoogd met:
2.5.1 50 % indien de begraving plaats vindt op werkdagen op een ander tijdstip dan bedoeld in artikel 10 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2012;
2.5.2 75 % indien de begraving plaats heeft op een zaterdag;
2.5.3 100% indien de begraving plaats heeft op een zondag of wettelijk/algemeen erkende feestdag.

Hoofdstuk 3 Plaatsen van asbussen en urnen
3.1 Voor het plaatsen van een asbus of urn wordt geheven:
3.1.1 in of op een particulier graf € 80,00
3.1.2 in een algemeen graf € 80,00
3.1.3 in of op een urnenbewaarplaats € 80,00

Hoofdstuk 4 Bijzetten
4.1 Begraving of bijzetting van een lijk in een particulier graf waarvan
de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn
afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging
van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan
resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke
minimum grafrusttermijn. Het recht bedraagt € 55,00 per jaar.
4.2 Bijzetting van een asbus of urn kan plaatsvinden onder de voorwaarde,
dat de gekozen termijn tenminste de termijn van de eerstgeplaatste
overschrijdt. Voor deze overschrijding bedraagt het recht € 45,00
per jaar.
4.3 Voor het bijzetten van een lijk van een persoon van 12 jaar
of ouder in een particulier graf wordt geheven € 400,00
4.4 Voor het bijzetten van een lijk van een kind beneden
12 jaar in een particulier graf wordt geheven € 225,00
4.5 Voor het bijzetten van een levenloos geboren vrucht, op de
daarvoor aangewezen plaats, wordt geheven € 55,00
4.6 Voor het bijzetten van een lijk in een algemeen graf € 400,00
4.7 Voor het bijzetten van een asbus of urn in of op een particulier graf € 80,00
4.8 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een algemeen graf € 80,00
4.9 Voor het bijzetten van een asbus of urn in of op een
urnenbewaarplaats € 80,00
4.10 Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht,
bedoeld in de artikelen 4.3 tot en met 4.9 verhoogd met:
4.10.1 50 % indien de bijzetting plaats vindt op werkdagen op een ander tijdstip dan bedoeld in artikel 10 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2012;
4.10.2 75 % indien de bijzetting plaats heeft op een zaterdag;
4.10.3 100% indien de bijzetting plaats heeft op een zondag of wettelijk/algemeen erkende feestdag.
4.11 voor het dieper leggen van begravene(n) in verband met bijzetting € 100,00
4.12 voor het dieper leggen op buitengewone uren wordt het recht
bedoeld in het artikel 4.11 verhoogd met:
4.12.1 75 % indien het dieper leggen plaats heeft op zaterdag;
4.12.2 100 % indien dieper leggen plaats heeft op een zondag of wettelijk/algemeen erkende feestdag.

Hoofdstuk 5 Opgraven
5.1 De kosten voor opgraven zijn gelijk aan de kosten voor begraven c.q. voor het plaatsen van asbussen en urnen.
5.2 De kosten voor herbegraven zijn gelijk aan de kosten voor begraven c.q. voor het plaatsen van asbussen en urnen.
5.3 De kosten voor opgraven en herbegraven bedragen, indien dit plaatsvindt op de gemeentelijke begraafplaatsen in Valkenswaard, het dubbele van de kosten voor begraven c.q. voor het plaatsen van asbussen en urnen.

Hoofdstuk 6 Verstrooien crematie-as
6.1 Voor het verstrooien van crematie-as wordt per asbus geheven:
6.1.1 in een particulier graf € 67,50
6.1.2 op een verstrooiingsplaats € 67,50
6.1.3 op een verstrooiingsplaats met naamplaatje € 100,00

Behorende bij raadsbesluit van 28 april 2011;

Kenmerk: 11raad00065

de griffier, de voorzitter,